Archive: Page 3

I. Kiến thức cơ bản 1. Đọc các đoạn trích và trả lời các câu hỏi a. Hình ảnh so sánh được thể hiện bằng những từ ngữ...