Archive: Page 10

soan bai rut gon cau

Soạn bài Rút gọn câu I Thế nào là rút gọn câu. 1. Câu a chỉ có vị ngữ. Câu b có...